Dlaczego tworzy się mapy akustyczne terenu?

Mapa akustyczna jest dokumentem, który charakteryzuje klimat akustyczny określonego obszaru np. miasta. Powstaje na podstawie badań i pomiarów hałasu pochodzenia:- drogowego- tramwajowego- kolejowego- lotniczego- przemysłowego.

Powszechnie wiadomo, że głównymi obszarami koncentrującymi wokół siebie duże zagrożenie hałasem stanowią duże miasta i ośrodki przemysłowe. Walka ze szkodliwymi skutkami życia w hałasie jest zaciekła i ma działanie ogólnoświatowe. W Europie, a zatem i w Polsce, obowiązkiem administracji jest tworzenie aktualnych map akustycznych określonych terenów.

Zgodnie z odpowiednią dyrektywą Parlamentu Europejskiego obowiązkowe jest stworzenie mapy akustycznej każdej aglomeracji liczącej przynajmniej 250 tysięcy mieszkańców. Poza miastami i aglomeracjami obowiązkiem mapowania objęte są również:

– obszary głównych dróg, na których natężenie ruchu przekracza sześć milionów przejazdów rocznie.

– wzdłuż głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem 60 tysięcy przejazdów pociągów w skali roku.

– rejony głównych lotnisk na danym obszarze.

Taka mapa pokazuje nam zróżnicowany poziom hałasu naniesiony na poszczególne obszary miejskie. Pomiar natężenia hałasu następuje w określonych punktach, ustalonych przez wydziały ochrony środowiska, wydziały drogowe urzędów miast, a także na podstawie skarg mieszkańców danych obszarów.

Celem sporządzenia mapy akustycznej terenu jest, zgodnie ze wspomnianą wyżej dyrektywą Parlamentu Europejskiego, jest gromadzenie danych dotyczących natężenia hałasu w celu ich analizowania i dalszego przewidywania, wskazanie obszarów, na których wartość natężenia hałasu przekracza wartości graniczne, określenie liczby osób, które na danym obszarze znajdują się pod niekorzystnym oddziaływaniem hałasu na ich zdrowie.

W październiku 2012r. wprowadzono w Polsce osobne rozporządzenie ministra środowiska (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1109) zmieniające dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku. Podniesiono wartości dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu. Aktualnie wynoszą one 68 dB w dzień, w nocy zaś 59 dB. Poprzednio wartości te były mniejsze.

Większość dużych polskich miast posiada już opracowane mapy akustyczne terenów, dostępne również w wersji elektronicznej na stronach internetowych. Pozwala to mieszkańcom i inwestorom na stały dostęp do informacji związanych z natężeniem hałasu na danych obszarach miejskich.

Więcej o hałasie, mapach akustycznych i kontroli dźwięku oraz drgań znajdziesz u profesjonalistów na: http://akusoft.pl